Skip to content
biofiltre-fjerner-lugtstoffer2
Innovationsprojekter
BBK har en ambition om teknologisk førerskab i biofiltre.
Derfor har vi fokus på vedholdende innovation og nye vidensprojekter i partnerskab
med vidensinstitutioner og ambitiøse virksomheder.
Her er 3 aktuelle projekter med hvert sit formål.

BBK er spydspids for EU Projekt for lugtfrie biogas anlæg

IoT-platform til biogasanlæg åbner for større udbredelse

Biogas-teknologien har enormt potentiale i Danmark og på globalt plan, da den giver grøn energi og genbrug af næringsstoffer. Desværre giver anlæggene ofte lugtgener fra især det giftige svovlbrinte,  H2S, og det er en stor barriere for en større udbredelse end i dag. Lugtgener fra  H2S forekommer ved spidsbelastninger og høje koncentrationer. De høje svovlbrintekoncentrationer sænkes i et BBK forfilter, inden de ledes til biofilteret.

BBK er projektejer og har bygget et biofilter anlæg sammen med en testsektion på biogasanlægget Foulum. I samarbejde med en række en partnere samt Aarhus Universitet undersøger og afprøver vi teknologier til at reducere H2S  niveauet, og effektivisere forrensningen . Sigtet er at undgå høje koncentrationer af  H2S, så biofiltre kan fungere effektivt og sikre mod lugtgener fra biogas anlæg. En vigtig del af projektet er en ny IoT-baseret sensor- og kontrolplatform til optimering af driften af biogasanlæg.

I det videre perspektiv forventer BBK, at projektet nedbringer kostpris og driftsomkostninger på biofiltre, skaber mere effektive biofiltre og bidrager til optimering af driften på biogasanlæg. For biogas branchen løser det et miljøproblem og åbner for ny markeder og mere eksport.

Partnere: BBK (projektejer), Nature Energy, Consibio og Aarhus Universitet

Spildevandsanlæg minimerer skadelig svovlbrinte med BBK

Digital teknologi optimerer oprensning
og minimerer svovlbrinte skader

Svovlbrinte er farligt og skadeligt i spildevandsledninger og fjernes ofte med dyre kemikalier. Over jorden giver det kraftige lugtgener og er farligt for personale, under jorden er det skadeligt for betonrør og anlæg. Ved at forebygge dannelsen af svovlbrinte løser man mange problemer.

I dette udviklingsprojekt vil vi minimere forekomsten af H2S med digital styring kombineret med fysisk oprensning og BBK biofiltre, som er skaleret til de mindre pumpestationer.

Med én samlet digital platform og IoT-baserede sensorer i en Cloud løsning søger vi at opfange større fluktuationer v.h.a. styring af fældningskemi, for ikke at overskride biofiltrenes kapacitet.

BBK har til rolle er at nedskalere biofiltre til mindre størrelser og bidrage til en plug’n play løsning, som kan udrulles i alle typer pumpestationer til spildevand. Derved får BBK flere standardfiltre at tilbyde kunderne (til en konkurrencedygtig pris).

I spildevandsbranchen slipper man af med et miljøproblem og får længere levetid på anlæg.

Partnere:
 Consibio (Projektejere), BBK, Svendborg Motorværksted, SWECO, FFV Energi & Miljø, Hedensted Spildevand og Vand & Affald Svendborg

Bedre og billigere podningsbakterier til innovative lugtfiltre fra BBK

DNA-teknik skaber designerbakterier
med hurtig effekt på lugtgener

EU krav til reduktion af lugtgener i forskellige industrier gør det endnu mere påkrævet med effektive biofiltre. Biofiltre skal podes med helt specifikke bakterier, der fjerner de skadelige lugtstoffer. Det kan være svært at finde de rette bakteriekulturer, som også kan være dyre i indkøb og aktivere i effektiv drift. Løsning herpå vil styrke biofiltre som nøgleteknologi (i den grønne industri).

BBK indgår derfor i et projekt med at udvikle en unik opformeringsteknologi med stort, international potentiale. I projektet kombineres den nyeste viden om lugtreducerende bakterier med DNA-teknik. Denne indsigt i mikrober og lugtstoffer i forskellige industrier kan anvendes til at designe podningsmateriale til BBK’ egne biofiltre. Der indsamles prøver til analyse og sammenligning med de nuværende bakterier for at sikre de rette valg af kulturer. Dernæst skal der udvikles en teknologi til opformering, som kan skaleres op til industriel produktion.

Ambitionen er, at BBK biofiltre fremover kan forsynes med egne bakteriekulturer, målrettet den specifikke industri. Det har potentiale ved tusindvis af europæiske kunder og giver BBK en stærk konkurrenceposition.

Partnere: BBK (projektejer) og Teknologisk Institut.