Farmfood

FarmFood

Farmfood er specialister i genanvendelse af diverse slagteaffald fra fjerkræslagterier til specifik anvendelse – især til petfood industrien samt til biogasanlæg. Produktion er løbende udvidet. Varmebehandlet slagteriaffald har en markant lugt, der kan være svær at fjerne helt i mekaniske eller kemiske filtre.

Naboskabet til Løgstør by stiller skrappe krav til udledning af lugtstoffer. Miljømyndighederne kræver max 10 LE ved anlægget og 5 LE ved naboskel og de aflægger årlige kontrolinspektioner.

Kapacitet

Forfilter: 10.000 m3 /h
Biofilter: 116.000 m3 /h

Produktion

Der forarbejdes biprodukter fra danske, svenske og norske fjerkræslagterier på 2 produktionsanlæg

Filterkapacitet

Forfilteret håndterer en delstrøm på op til 10.000 m3 /h med høje svovlbrinte koncentrationer, niveauet af svovlbrinte reduceres i forfilteret og blandes herefter med øvrig luft som ledes til biofilteret. Biofilteret er dimensioneret til 116.000 m3 /h, med mulighed for at optimere til 130.000 m3 /h. Biofilteret er bygget i 2 tanke, med et totalt areal på 1.012 m2

Dimensioner

Forfilter: 240 m2 i 3 sektioner
Biofilter: 1.012 m2 i 2 sektioner

Levetid

Biofiltermaterialet hos Farmfood forventes at have en levetid på > 10 år

“Det er svært at fjerne lugte fra varmebehandlet slagteriaffald, der afgiver mange forskellige lugtstoffer. Med vores BBK biofiltre har vi fundet en bredspektret, sikker løsning, der effektivt fjerner alle lugte fra produktionen, til naboernes store tilfredshed. BBK udfører månedlige servicebesøg på anlægget, kontrollerer renseevnen og sikrer, at vi opfylder alle miljøkrav. Ved opbygning af filteranlæg er de udført i totalentreprise af BBK, der har altid leveret et kvalitetsprodukt til aftalt pris”.

Jens Kristensen, teknisk chef

Farmfood har bynær produktion i Løgstør og har successivt udbygget fabrikken. De særlige forhold med varmebehandlet slagteriaffald har stillet store krav til lugtfiltre, som skal fungere bredspektret for at undgå gener for naboerne. I alle årene har BBK leveret biofiltre, som skal rense op til 100.000 m3 luft/time. Med nøje inddækning og punktudsugning sikrer man, at alle lugtstoffer fjernes effektivt internt i anlægget.

FFV

FFV - spildevand

FFV opsamler spildevand i Fåborg Kommune og renser det i centrale rensningsanlæg. Med tiden er flere mindre anlæg lukket og i stedet bruger man nu lange rørledninger med pumpestationer til at bringe spildevandet frem til rensning. Det har ført til dannelse af skadelig svovlbrinte i ledningerne. Man har længe søgt at løse problemet med forskellige kemiske metoder eller med kulfiltre. Det har kostet dyrt, men har ikke haft synderlig effekt.

Et særligt problem er de store udsving i svovlbrinte dannelsen kaldet “peaks”, idet høje koncentrationer ødelægger lugtfiltre, og det skal udjævnes for at opnå effektiv rensning. Det kræver effektiv minitorering og styring af anlæggets biologiske processer

Kapacitet

2.000-14.000 m3 spildevand/døgn

Produktion

8,5 mio m3 biogas/år

Filterkapacitet

500 m3 luft/time

Dimensioner filterløsning

Forfilter 2 x 2,5 m. biofilter inkl. teknikrum: 2 x 3,5 m

Levetid

Forventet > 10 år

“Vi var længe udfordret af udslip af svovlbrinte fra en pumpestation. Især om sommeren klagede utifredse naboer over grim lugt. Vi forsøgte på forskellig vis at løse problemet, men først med hjælp af målinger og udstyr fra BBK fandt vi en løsning. De monterede et forfilter og et biofilter, der har fjernet langt de fleste lugte. Når anlægget er kørt helt ind, vil vi sikkert bruge det andre steder. BBK var meget lydhøre og fleksible til at løse vore problemer.”

Arne Hansen, driftsleder, FFV Fåborg spildevand

Biofiltre på pumpestationen ved Fåborg er opstillet i 2020 og er en ny model fra BBK med modulære biofiltre til decentrale anlæg. Det var forløber for et større MUDP projekt, der har til formål at minimere miljøgener og omkostninger fra dannelse af svovlbrinte i spildevandsledninger. BBK’ rolle i projektet er at nedskalere biofiltre, der effektivt kan bruges i mindre systemer i samspil med Cloud-baseret styring af de biologiske processer. Læs mere

Vegger biogas

Vegger Biogas

Vegger Biogas er Danmarks ældste biogasanlæg fra 1986 som et led i Landsby Energi planen. De gennemførte en stor udvidelse i 2014 og havde behov for at udskifte det gamle barkfilter anlæg med et sikkert og effektiv biofilter, der kunnne matche en langt større lugtdannelse og leve op til myndighedernes skrappere krav til lugtfjernelse.
 
I udbudsfasen var BBK eneste biofilter producent, der kunne garantere lugtfrie anlæg uden naboklager. Ved projekteringen kørte man tæt parløb om design af luftventilation, hvor BBK bl.a. brugte røgtåger til at præcisere punktudsugning og rørføring. Derfor var det nye anlæg fuldt opgraderet fra første dag.

Biofilteret er bygget i 2 sektioner i betonelementer. BBK har leveret udsugningsanlæg/rørføring, bygninger og filterløsning.

Kapacitet

150.000 tons biomasse/år

Produktion

7,1 mio m3 biogas/år

Filterkapacitet

30.000 m3 /time

Dimensioner

Forfilter 45 m2
Biofilter 230 m2

Levetid

8 – 15 år afhængig af koncentrationer i luften der ledes til biofilteret.

“Vores ambition var at levere billig energi til landsbyen og ikke udsætte naboerne for lugtgener. Det har vi fuldt ud nået. Efter en gnidningsløs BBK leverance har vi nu en servicekontrakt med kvartalsbesøg og teknisk service. BBK er ofte på forkant med forbedringer og Miljøkontrollen har aldrig haft en kritisk bemærkning ved kontrolbesøg. Jeg husker ikke et eneste kritikpunkt i vores samarbejde, hvor vi taler lige ud af posen. Det kører bare”.

Richard Bengtsen, driftsleder, Vegger Biogas.

Vegger Biogas omdanner slam, gylle og biologisk affald til biogas. Bygget til 60 t/dag biomasse er det nu udbygget til 400 t/dag. De meget større mængder, der håndteres i et mindre bysamfund, stiller store krav til inddækning af processer og et tæt rørsystem til udsugning af lugte både fra tanke, lagerhal o.a., så alle lugtstoffer fjernes i filteranlægget og intet slipper ud.